DUALSCI


                                                            

 

 

 

Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u BIH visokom obrazovanju - DUALSCI

Reference Number: 610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

 

 

Poštovani,

 

Javni univerziteti u BiH, kantonalna ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine i entitetsko ministarstvo Republike Srpske, te privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, pokrenule su istraživanje o evaluaciji interesa, potreba i kapaciteta organizacija/ kompanija iz Bosne i Hercegovine u svrhu procjene njihovih mogućnosti da postanu potencijalni partner u dualnom visokom obrazovanju zajedno sa visoskoškolskim ustanovama. 

Upitnik je namijenjen za popunjavanje svim organizacijama/ kompanijama u Republici Srpskoj, Federaciji BIH i Distriktu Brčko koje zapošljavaju visokoobrazovni kadar.

Ova analiza će nam dati osnovne smjernice i orijentaciju, ali i pokazati naše snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje u uspostavljanju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju.

Nadamo se da će Vaši odgovori biti objektivni i iskreni.

Molimo Vas da upitnik popunite do kraja i kliknete na kraju na „Pošalji“ kako bi podaci bili sačuvani.

Za popunjavanje ovog upitnika će Vam trebati 10 minuta.

 

Unaprijed Vam hvala!

 

Dualno visoko obrazovanje predstavlja pristup koji formalno integriše studentske akademske studije sa sticanjem radnog iskustva u preduzećima/ privredi. Ovaj koncept obrazovanja se zasniva na partnerstvu studenta, visoko obrazovne ustanove i poslodavca. Tačan format saradnje se precizira specifičnim ugovorima između preduzeća i visoko obrazovne ustanove, navodeći broj studenata koje kompanija prima (10-20), bilo da studenti rade besplatno ili primaju određenu naknadu (što zavisi od kompanije), broj sati rada po semestru studenta (npr. 150-200 h), kao i druga prava i odgovornosti studenata i kompanije. Od kompanija se očekuje da pronađu mentore za studente koji će ih moći voditi tokom izvođenja praktične nastave/ boravka u kompaniji i koji će studente ocijeniti na kraju semestra i zajedno sa predmetnim profesorom formirati ocjenu. Kompanije nemaju obavezu zapošljavanja tih studenata nakon završetka studija.

Cilj dualnog visokog obrazovanja je dvostruk, pomoći studentima da stektu praktična znanja i vještine kako bi se lakše mogli zaposliti, kao i pomoći kompanijama/ preduzećima da raspolažu sa kvalitetnom radnom snagom koja može pomoći njihov proces proizvodnje/ pružanja usluga.


 

 

 


Ova anketa ima 32 pitanja.